ปัญหาของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ : ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบฐานความผิดและนิยาม.
Problems of the Computer-Related Crime Act and the Royal Decree on Prevention and Suppression of Technology Crime in the Prevention and Suppression of Computer Fraud: A Comparative Study of the Elements of Offense and Definition


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2566
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 มีนาคม 2566
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 มีนาคม 2566
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์