โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันที่โอนเงินกลับ


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 มกราคม. 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 มกราคม. 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์
อาจารย์ปราชญา อ่อนนาค