โครงการศึกษาวิจัย และเตรียมเอกสาร กระบวนการ แนวปฏิบัติ สำหรับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562
research project and prepare documents, processes, and guidelines for the Technology Promotion Association (Thai-Japanese) in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2019


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 29 มกราคม. 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 พฤศจิกายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 50 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์