การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างในช่วงการทำงานที่บ้าน (Work From Home) : ศึกษากรณีการติดต่อสื่อสารกับลูกจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์.
The protection of personal data of employee during the period of working from home: A study of communicating with employee via electronic means


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มกราคม. 2566
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 เมษายน 2566
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 เมษายน 2566
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์