ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 : ศึกษากรณีแอปพลิเคชั่นไทยชนะ
Impact on human rights of disease prevention measures prescribed by the government to prevent the spread of COVID-19 : a case study of the Thai Chana application


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มกราคม. 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 มีนาคม 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 มีนาคม 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์