การคุ้มครองสิทธิในความยินยอมของลูกจ้างจากการที่นายจ้างมีคำสั่งหรือระเบียบให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อโควิด-19
The Protection of Right to Consent of Employee in Case of Work Instruction or Procedures of Employees Requiring the Vaccination of Covid-19


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 สิงหาคม 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 9 ธันวาคม 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์