การคุ้มครองสิทธิในการให้ความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามในกรณีนายจ้างใช้ระบบจดจำใบหน้าในการบันทึกเวลาทำงานของลูกจ้าง
Protection of Third Parties’ Right to consent under the Personal Data Protection Act when employers use Facial Recognition Systems to Record Employee’s Work Hours.


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 มกราคม. 2566
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 มกราคม. 2566
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์