ประเด็นกฎหมายการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศตามความตกลงสหรัฐอเมริกาและยุโรปและผลกระทบต่อกฎหมายไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
Legal issues relating to the EU and US data transfer Agreements and the Impact on Thai laws under Digital Economy System


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 กันยายน 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ดร.อัครเดช มณีภาค
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์