ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ตามความตกลงสหรัฐอเมริกาและยุโรปและผลกระทบต่อกฎหมายไทย
Legal issues relating to EU and US personal data transfer Agreements and the Impact on Thai law


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารจันทรเกษมสาร
รายละเอียดวารสาร 2 / 27 / 245-258
URL อ้างอิง https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/247878/173120
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ประเด็นกฎหมายการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศตามความตกลงสหรัฐอเมริกาและยุโรปและผลกระทบต่อกฎหมายไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน