โครงการศึกษา “ต้นแบบกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแบบไร้ตัวตน”


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์
ผศ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิต