การคุ้มครองสิทธิในการให้ความยินยอมของครูและบุคคลากรของสถานศึกษาในกรณีเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์ม “ไทยเซฟไทย” หลังการประกาศให้โรคติดต่อโควิด 19 เป็น โรคติดต่อเฝ้าระวัง
The Protection of Right to Consent of Teacher and Staff in School for Processing of Personal Data in Case of Using “Thai Save Thai” Platform after Revocation of Emergency Decree in Relating to Covid19


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ตุลาคม 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 ตุลาคม 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์