การวิเคราะห์แนวปฏิบัติหน้าที่ของนายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง.
The Analysis of employer’s practice of obligations in the Occupational Safety, Health and Environment Act B.E. 2554 relating to the personal data of employee


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 พฤศจิกายน 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 10 กุมภาพันธ์ 2566
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์