การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างในกรณีนายจ้างให้ติดตั้ง และใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
The Protection of Personal Data of Employee in Case of Using Human Resource Management Application


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ธันวาคม 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 28 กุมภาพันธ์ 2566
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์