การยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ทายาท
Income Tax Exemption of Conveyance or Possessory Right in Immovable Properties to Heirs


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 16 ธันวาคม 2557
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อรวรรณ พจนานุรัตน์