การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในฟลูอิไดซ์เบดที่ใช้อบแห้งเมล็ดข้าวโพดโดยใช้พลังงานจากฮีตปั๊ม
Study Temperature Profiles in Fluidized Bed of Corn Drying Using Heat Pump


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ นานาชาติ
ชื่อวารสาร วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
รายละเอียดวารสาร ฉบับที่ 1/ปีที่ 9 กันยายน-ธันวาคม 2562 /หน้า 1
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในฟลูอิไดซ์เบดที่ใช้อบแห้งเมล็ดข้าวโพดโดยใช้พลังงานจากฮีตปั๊ม
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน