การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในฟลูอิไดซ์เบดที่ใช้อบแห้งเมล็ดข้าวโพดโดยใช้พลังงานจากฮีตปั๊ม
Study Temperature Profiles in Fluidized Bed of Corn Drying Using Heat Pump


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 27 กันยายน 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 สิงหาคม 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม