อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ gerametha.sun@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 6 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การออกแบบโดยใช้พลศาสตร์เครื่องจักรกลและ กลศาสตร์ของไหลเพื่อลดตน้ ทุนคา่ ไฟฟ้าทาง เศรษฐศาสตร์ของมอเตอร์ กรณีศกึ ษา : เครื่องล้าง เมล็ดพริกไทยแบบถาดสั่นสะเทือน เสร็จสิ้น
การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในฟลูอิไดซ์เบดที่ใช้อบแห้งเมล็ดข้าวโพดโดยใช้พลังงานจากฮีตปั๊ม เสร็จสิ้น
การลดพลังงานอบแห้งปลาหมึกในสะเป๊าเต็ดเบดโดยการใช้ลิ้นปีกผีเสื้อแบบหมุนและควบคุมความเร็วรอบ เสร็จสิ้น
การออกแบบโดยใช้พลศาสตร์เครื่องจักรกลและกลศาสตร์ของไหลเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทางเศรษฐศาสตร์ของมอเตอร์ กรณีศึกษา : เครื่องล้างเมล็ดพริกไทยแบบถาดสั่นสะเทือน เสร็จสิ้น
Backstepping Boundary Control for Vibration Suppression of the Undamped Shear Beam with Sliding base เสร็จสิ้น
การศึกษาความสูงของเมล็ดข้าวโพดที่ลอยตัวในฟลูอิดไดซ์เบดแบบแนวตั้งเพื่อสร้างระบบลำเลียงอัตโนมัติโดยใช้ฮีกปั้มร่วมกับฮีตเตอร์ เสร็จสิ้น