การออกแบบโดยใช้พลศาสตร์เครื่องจักรกลและ กลศาสตร์ของไหลเพื่อลดตน้ ทุนคา่ ไฟฟ้าทาง เศรษฐศาสตร์ของมอเตอร์ กรณีศกึ ษา : เครื่องล้าง เมล็ดพริกไทยแบบถาดสั่นสะเทือน
Machine Design and Fluid Mechanics for Design Economy Electric Cost of Motor, Case Study : Pepper Cleaning Machine by Vibration Tray


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 21 สิงหาคม 2550
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 29 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 พฤศจิกายน 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม