อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 34 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การวิเคราะห์ผลประโยชน์ด้านการจราจร สำหรับการจัดช่องจราจรแบบ Reversible Lane บริเวณหน้าด่านเก็บผ่านทางที่สำคัญ เสร็จสิ้น
A Study on Campus Bus Driving Behavior of Kasem Bundit University เสร็จสิ้น
งานจ้างสำรวจข้อมูลด้านการจราจร และงานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร งานสำรวจและออกแบบทางหลวง โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา - อ.เบตง ตอน บ.หัวสะพาน - อ.เบตง เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดของประเทศไทย เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดของประเทศไทย เสร็จสิ้น
ปัจจัยส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการงานวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น
การว่าจ้าง: งานสำรวจ วิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจรและขนส่ง ภายใต้โครงการงานจ้างสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานปลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ เสร็จสิ้น
การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน เสร็จสิ้น
การสำรวจด้านการจราจร และวิเคราะห์ระดับการให้บริการบนช่วงทางหลวง เสร็จสิ้น
แนวทางการบริหารจัดการจราจรแบบสวนกระแสบริเวณด่านเก็บเงินปลายทางลาดกระบัง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 เสร็จสิ้น
The Effect of Highway Gradient on Passenger Car Equivalents (PCE) of Two-Lane Highways in Thailand เสร็จสิ้น
แนวทางการบริหารจัดการจราจรแบบสวนกระแสบริเวณด่านเก็บเงินพานทอง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 เสร็จสิ้น
แผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์มูลค่าของเวลาในการเดินทางของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส เสร็จสิ้น
โครงการยกระดับความปลอดภัยทางหลวง ช้ากว่ากำหนด
การศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดจุดเริ่มต้นทางหลวงหมายเลข 332-จุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332 เสร็จสิ้น
การจราจร และวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอุบัติเหตุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และ 9 เสร็จสิ้น
การว่าจ้าง: งานสำรวจข้อมูลด้านการจราจร และงานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร งานสำรวจและออกแบบทางหลวง โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง เสร็จสิ้น
Comparison of Pavement Response Analysis between a 18-Axles Truck and Standard Thai Truck เสร็จสิ้น
การทดสอบเครื่องจักรด้านโรงพิพม์และอุปกรณ์โรงพิมพ์ ช้ากว่ากำหนด
งานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจรโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 และโครงข่ายทางหลวงข้างเคียงช่วงจุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332 – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 เสร็จสิ้น
การสำรวจกายภาพ ข้อมูลการจราจร และงานศึกษา วิเคราะห์คาดการณ์ปริมารจราจรบนโครงข่ายคมนาคมจังหวัดชุมพร เสร็จสิ้น
งานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจรโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เสร็จสิ้น
งานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร งานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วง จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9-จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 2 เสร็จสิ้น
การว่าจ้าง: งานสำรวจข้อมูลด้านการจราจร และงานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร งานสำรวจและออกแบบทางหลวง โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) เสร็จสิ้น
Travel Demand Forecasting on Bicycle Route under Expressway in Thailand เสร็จสิ้น
Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete เสร็จสิ้น
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เสร็จสิ้น
The Application of Road Safety Audit on Motorways Thailand เสร็จสิ้น
ความปลอดภัยทางถนน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช้ากว่ากำหนด
งานจ้างสำรวจข้อมูลด้านการจราจร และงานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร งานสำรวจและออกแบบทางหลวง โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา-อ.เบตง ตอน ต.ธารโต-บ.หัวสะพาน เสร็จสิ้น
ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสร็จสิ้น
สำรวจข้อมูลด้านการจราจร งานศึกษาความเหมะสมเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษ เสร็จสิ้น