งานจ้างสำรวจข้อมูลด้านการจราจร และงานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร งานสำรวจและออกแบบทางหลวง โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 410 ช่วงยะลา-อ.เบตง ตอน ต.ธารโต-บ.หัวสะพาน
-


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 3 กันยายน 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 13 พฤษภาคม 2566
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 13 พฤษภาคม 2566
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก