การวิเคราะห์ผลประโยชน์ด้านการจราจร สำหรับการจัดช่องจราจรแบบ Reversible Lane บริเวณหน้าด่านเก็บผ่านทางที่สำคัญ


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 พฤษภาคม 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 5 มกราคม. 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 5 มกราคม. 2559
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก