อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
อีเมลติดต่อ ganogwon.sil@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
วท.บ. การพยาบาลสาธารณสุข; วท.ม. การพยาบาลสาธารณสุขๅ; Ph.D. - มหาวิทยาลัยมหิดล และ UTARA UNIVERSITY fo Malaysia
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ - สาธารณสุข
วิทยาศาสตร์การแพทย์ - สังคมศาสตร์การแพทย์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 9 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในบริบทภาคใต้ของไทย เสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ และทัศนคติในการสูบบุหรี่กับการรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เสร็จสิ้น
ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจแบบองค์รวมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาสาสมัคร อาสาธารณสุขหมู่บ้านที่สูบบุหรี่ และความสามารถเปลี่ยนแปลงการเลิกสูบบุหรี่เป็นต้นแบบ เสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ และทัศนคติในการสูบบุหรี่ กับการรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตมีนบุรี เสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพและทัศนคติในการสูบบุหรี่กับการรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตมีนบุรี เสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลต่อการรับรู้สมรรถนะ พยาบาลวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น
ปัจจัยเสี่ยงการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชน : การทวทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เสร็จสิ้น
ผลของโปรแกรมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามหลัก 12 ขั้นตอน ต่อการดิมสุราของผู้ติดสุรา เสร็จสิ้น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติและประสบการณ์การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เสร็จสิ้น