ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลต่อการรับรู้สมรรถนะ พยาบาลวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Satisfaction of Employer Toward Competencies for Professional Nurse Graduate, Kasem Bundit University.


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 3 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 กรกฎาคม 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ