ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจแบบองค์รวมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาสาสมัคร อาสาธารณสุขหมู่บ้านที่สูบบุหรี่ และความสามารถเปลี่ยนแปลงการเลิกสูบบุหรี่เป็นต้นแบบ


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มกราคม. 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 26 กรกฎาคม 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน ศจย.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ