ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติและประสบการณ์การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 พฤษภาคม 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ