แนวโน้มการออกแบบพื้นที่เพื่อการถ่ายภาพนิ่งสำหรับงานโฆษณาในปี 2022.
แนวโน้มการออกแบบพื้นที่เพื่อการถ่ายภาพนิ่งสำหรับงานโฆษณาในปี 2022.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื
รายละเอียดวารสาร ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการด้านการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 หน้า 890-906
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.4
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน