พฤติกรรมการชดเชยคาร์บอนของผู้โดยสารชาวไทยเป็ นผลมาจากความรู้โดยมี ทัศนคติเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
The Carbon Offsetting Behavior of Thai Passengers Influenced by Carbon offset Program Knowledge with Attitude as a Mediator


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
รายละเอียดวารสาร 1/19/1-20
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ พฤติกรรมการชดเชยคาร์บอนของผู้โดยสารชาวไทยเป็นผลมาจากความรู้โดยมี ทัศนคติเป็นตัวแปรส่งผ่าน วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 19(1), 1-19
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน