อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ(อส.บ.)
อีเมลติดต่อ jeerawat.plo@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 15 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยการซ่อมบำรุง เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าแผ่นแปะกระเป๋า 7-ELEVEN เสร็จสิ้น
การลดของเสียในกระบวนการผลิตโพลิเมอร์โซลิด คาปาซิเตอร์ เสร็จสิ้น
การลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวของระบบหม้อไอน้ำในโรงแรมระดับ 5 ดาว เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร เสร็จสิ้น
การปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยเชื้อจุลินทรีย์ ไมโคร-เบลส เอฟ-โอ-จี กรณีศึกษา บ่อพักน้ำดักไขมันโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เสร็จสิ้น
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัด ในโรงงานอุตสาหกรรม เสร็จสิ้น
การบริหารความเสียงในการรับเหมาโครงการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาของทุ่นไฟเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ เสร็จสิ้น
Improving The Energy Efficiency of a Boiler System for Using Laundry Steam of 5 Star Bangkok Hotel เสร็จสิ้น
การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ เสร็จสิ้น
การประเมินประสิทธิภาพระบบ Fire Alarm ในอาคารโรงงานอุตสาหกรรม เสร็จสิ้น
การศึกษาการลดความผิดพลาดที่เกิดจากแบบก่อสร้างด้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสร็จสิ้น
การจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ในธุรกิจโรงแรม 5 ดาว เสร็จสิ้น
การศึกษาความเป็นไปได้การนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ในระบบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เสร็จสิ้น