การพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาของทุ่นไฟเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 3 สิงหาคม 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 พฤษภาคม 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 พฤษภาคม 2559
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่