การลดของเสียในกระบวนการผลิตโพลิเมอร์โซลิด คาปาซิเตอร์
Defects Reduction in Polymer Solid Capacitor Production Process


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 8 สิงหาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 มิถุนายน 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 28 เมษายน 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่