การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยการซ่อมบำรุง
Increasing Efficiency of The Production Process for Electric Motor by Preventive Maintenance


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 16 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 2 มีนาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 15 มกราคม. 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่