การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัด ในโรงงานอุตสาหกรรม
A Study of Efficiency Improvement of Electrical Systems and Instrumentation Installation Works in Industrial Plants


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กันยายน 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 พฤศจิกายน 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่