การปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยเชื้อจุลินทรีย์ ไมโคร-เบลส เอฟ-โอ-จี กรณีศึกษา บ่อพักน้ำดักไขมันโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Improvement of Microbial Wastewater Treatment System F O G Case Study of Grease Traps in Food Industry


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 28 สิงหาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 16 พฤศจิกายน 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่