ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
The Causal Relationship of the Success Factors of the Hotel Business Operations in Prachuap Khiri Khan District for Enhancing the Sports Tourism


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Dusit Thani College Journal
รายละเอียดวารสาร 1/16/118-134
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน