อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดสาขา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อีเมลติดต่อ nutthaporn.awi@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. - มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 5 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ผลของการฟังเพลงช้าและการแช่น้ำเย้นต่อระยะเวลาการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายจนล้าของนักกีฬาฟุตซอล ช้ากว่ากำหนด
Effects of Heat on Energy Expenditure in Experienced and Non-Experienced Hot Yoga Practitioners เสร็จสิ้น
ผลของการลดความร้อนที่ฝ่ามือต่อการตอบสนองระบบไหลเวียนเลือดและสมรรถนะในนัักกีฬาเทนนิส เสร็จสิ้น
การศึกษาสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น
ผลของการฝึกพาวเวอร์โยคะแบบเฉพาะเจาะจงที่มีต่อพลังระบบประสาทกล้ามเนื้อและความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตซอลหญิงระดับมหาวิทยาลัย ช้ากว่ากำหนด