กลยุทธ์การจัดการภูมิปัญญาขนมไทยในบริบทการส่งเสริมและพัฒนาสู่ชุมชนท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนบ้านท่าคอย จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย
THE LOCAL THAI DESSERT WISDOM MANAGEMENT STRATEGY FOR THAI DESSERTS IN CONTEXT OF PROMOTION AND DEVELOPMENT TOWARDS TOURISM COMMUNITY: CASE STUDY BAN


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 หน้า90-100
URL อ้างอิง https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4770/2266
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน