การเสริมสร้างความพึงพอใจในงานและการคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพสําเร็จใหม่
Strengthening Job Satisfaction and Retention in the Organization of New Graduate Registered Nurses


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้า จันทบุรี
รายละเอียดวารสาร 31 (2), 201-212
URL อ้างอิง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc/article/view/244507/167385
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน