การลดต้นทุนในธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
Cost Reduction in Logistics Service Provider Business


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Journal of Science and Technology, Sukhothai Thammathirat Open University:
รายละเอียดวารสาร Vol.1 No.1 January – June 2021 หน้า 39-52
URL อ้างอิง https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stouscitech/issue/view/16861/4067
Impact Factor 0.2
TCI กลุ่มที่ 3
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน