อาจารย์ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สำนักงานเลขานุการคณะ
ตำแหน่งบริหาร คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
อีเมลติดต่อ chutima.pan@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -