อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
อีเมลติดต่อ parinya.boo@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 7 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
An Educational Software Suite for Comprehensive Learning of Computer-Aided Engineering เสร็จสิ้น
ระบบการจำลองขับเคลื่อนรถไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม Trainz Simulator 2012 เสร็จสิ้น
การหาฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแบบฮิสเตอเรซิส เสร็จสิ้น
การหาพารามิเตอร์ไม่เชิงเส้นของระบบระดับความเสรีขั้นเดียวที่มีตัวหน่วงแบบของเหลวหนืด เสร็จสิ้น
การออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านกัมมันต์จากข้อไม้ไผ่ (พันธุ์ซางหม่น) เสร็จสิ้น
การหาฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแบบฮิสเตอเรซิส เสร็จสิ้น
การศึกษาเปรียบเทียบการคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และระเบียบวิธีไร้โครงตาข่าย เสร็จสิ้น