การออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านกัมมันต์จากข้อไม้ไผ่ (พันธุ์ซางหม่น)
Design and Construction of a Furnace for Activated Carbon from Nodes of Bamboos (Dendrocalamus Siriceus)


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มกราคม. 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 เมษายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 8 มีนาคม 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ