การหาฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแบบฮิสเตอเรซิส
The First and Second Order Transfer Function of Hysteresis Damping Non-Lineat System


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 21 ธันวาคม 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ