การหาพารามิเตอร์ไม่เชิงเส้นของระบบระดับความเสรีขั้นเดียวที่มีตัวหน่วงแบบของเหลวหนืด
Nonlinear Parameter Extraction of Sdof Viscous Damping System


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 2 กันยายน 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 11 พฤศจิกายน 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ