การศึกษาเปรียบเทียบการคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และระเบียบวิธีไร้โครงตาข่าย
The Comparison of The Finite Element Method And Meshless Method


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 18 กันยายน 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 20 เมษายน 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 12 กุมภาพันธ์ 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ