วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2018-01-01
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561 หน้า 163
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2560
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การศึกษาเปรียบเทียบการคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และระเบียบวิธีไร้โครงตาข่าย
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน