การลดของเสียในขบวนการผลิตแชมพูสูตร A ด้วยการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
A Defect Reduction In Process for Shampoo A Design of Engineering


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียดวารสาร เล่มที่ 1 ปีที่ 2 หน้าที่ 36-46
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ศักดิ์ชาย
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน