ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ใช้ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
Destination Branding and Tourism Experiences Used by to Make Decisions to Religious Tourism of Thai Tourists in Bangkok


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ
รายละเอียดวารสาร Vol. 4 No. 2 July -December 2021
URL อ้างอิง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JLASI/article/view/249008/168186
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน