การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย
Construction of Family Strength Components in the Context of Thai Society


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารพฤติกรรมศาสตร์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 1, มกราคม 2564 หน้า 18-40
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน