อาจารย์ภิราภรณ์ ก้อนคำ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมลติดต่อ piraporn.kon@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
A Backstepping Sliding Mode Dual-Excitation and Stcam-Valving Control of Synchronous Generators เสร็จสิ้น