กลยุทธ์การปรับตัวโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภายใต้สถานการณ์ Covid 19 ธุรกิจ ร้านอาหารริบส์แมน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
The Marketing Mix Factors in Adaptation Strategy under the Circumstances ofCovid-19 for Restaurant Business “Ribs mannn” in Pak Chong District, Nakhon


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม P.748-7602564
URL อ้างอิง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JLASI/article/view/249553/168414
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน